DEI Technology bv ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

DEI Technology bv (hierna te noemen: “DEI”) voert een onderneming met betrekking tot:

 • - De (wereldwijde) ontwikkeling, productie, assemblage, distributie en export van verscheidene uitvindingen, oplossingen en technieken, gerelateerde systemen en de ontwikkeling, productie, distributie, exploitatie, export en verhandeling van

  alle uitgevonden en gerelateerde producten;

 • - Consultancy- en sales-diensten met betrekking tot professionele partijen ten

  aanzien van technische oplossingen en technieken.


  Artikel 1 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1.1 De hiernavolgende schriftelijke bedingen gelden als de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DEI (hierna te noemen: de "Algemene Voorwaarden"). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met DEI betreffende inkoop, verkoop / het leveren van goederen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten, voor zover door DEI en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van DEI (hierna te noemen: de “Wederpartij”) mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen DEI slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door DEI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 DEI heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. DEI zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.

1.4 Onder “Producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante rechten zoals deze geleverd zullen worden door DEI aan de Wederpartij.
Onder “Services” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, design, ontwikkeling en/of installatie in de breedste zin van het woord zoals deze geleverd zullen worden door DEI aan de Wederpartij.

1.5 De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DEI opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop DEI haar aanbieding baseert.

1.6 Alle aanbiedingen van DEI zijn 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de (dag)tekening van de betreffende aanbieding.


Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van DEI zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2.2 Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van DEI, dan wel doordat DEI met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien DEI op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te (zullen) beginnen, komt een overeenkomst tussen DEI en de Wederpartij tot stand.

2.3 Een aanvulling op of wijziging van een totstandgekomen overeenkomst tussen DEI en de Wederpartij is eerst van kracht nadat DEI deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

2.4 DEI houdt zich zoveel mogelijk aan de in de opdrachtbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.5 Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch garandeert DEI niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door DEI of door de leveranciers van DEI verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten DEI niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.6 Ingeval DEI de opdracht niet terstond of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen van Producten gelden af-magazijn en zijn exclusief kosten van vervoer, assurantie, door de overheid te heffen rechten of belastingen en kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is DEI gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.

3.3 Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 5% van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf (5) dagen, nadat DEI de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.4 Voor zover door DEI verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen.

3.5 Bij reparatieopdrachten kan DEI geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen dienen slechts als richtprijzen te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6 In het geval dat DEI Services verleent aan de Wederpartij wordt dit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, uitgevoerd op basis van de alsdan geldende uur- of dagtarieven en op basis van nacalculatie. Het verlenen van Services buiten reguliere kantoortijden, alsmede in het weekend zal worden gefactureerd tegen 150% van het overeengekomen uur- of dagtarief.

3.7 Facturering van gewerkte uren zal maandelijks plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief en eventueel aangevuld met gemaakte kosten. Op de factuur zal DEI de datum, de omschrijving van de werkzaamheden en andere tussen Partijen overeengekomen gegevens vermelden.

3.8 Indien DEI meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de overeenkomst tussen Partijen, waardoor DEI en/of door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal DEI dit meerwerk afzonderlijk factureren.

3.9 DEI factureert volgens het tussen de Wederpartij en DEI overeengekomen facturatieschema of, indien geen dergelijk schema overeengekomen is, aan het eind van iedere kalendermaand.Artikel 4 Levering en risico

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door DEI “Ex Works” volgens de INCOTERMS 2010. Onder levering wordt mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in het magazijn van DEI.

4.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen DEI en de Wederpartij overeenkomen dat DEI voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van opslag, laden, transport en lossen rusten ook in dat geval op de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Molestrisico komt steeds ten laste van de Wederpartij.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking van de Producten ter vrije bepaling van DEI.

4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op af- roep dat alle bestelde Producten uiterlijk zes (6) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met DEI moeten zijn afgeroepen, bij gebreke waarvan DEI gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Wederpartij te leveren.

4.6 DEI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Wederpartij in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten.

4.7 De Wederpartij is verplicht om DEI in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt DEI de bestelde Producten ten hoogste gedurende één (1) maand in het magazijn van DEI of elders. Hiervoor is de Wederpartij aan DEI voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd ten hoogste van 1% van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft DEI het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Wederpartij te verrekenen.

4.8 De door DEI weergegeven levertijden zijn alleen van toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van (onderdelen van) Producten aan DEI. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden, doordat tijdige bestelde (onderdelen van) Producten niet tijdig worden geleverd of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van DEI komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in artikel 12 genoemde

omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd. Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst met DEI geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 5 Services

In het geval DEI Services verleent, zal zij de aan haar verstrekte opdracht met de zorgvuldigheid uitvoeren die van een vergelijkbare professional kan worden verwacht. DEI garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.


Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum.

6.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.4 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 6.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die DEI op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij - zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag tenzij de door DEI werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

6.5 Indien de Wederpartij met de betaling jegens DEI in gebreke is, heeft DEI het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door DEI.

6.6 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.


Artikel 7 Reclame

7.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst.

7.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

7.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen DEI ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Wederpartij voor ontvangst en akkoord getekend.

7.4 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

7.5 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal DEI de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van DEI. In geval van vervanging worden de door DEI vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van DEI.

7.6 Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie is DEI niet aansprakelijk en op grond daarvan is DEI niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

7.7 De Wederpartij heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot Producten, ten aanzien waarvan DEI geen controle op de reclame kan (doen) verrichten. Het staat de Wederpartij niet vrij de Producten te retourneren, voordat DEI daarmee schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 8 Retournering

8.1 Door DEI geleverde en door de Wederpartij in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van DEI en onder de door DEI te stellen voorwaarden aan DEI worden geretourneerd.

8.2 DEI heeft het recht de Producten die ter beoordeling of voor het verstrekken van een reparatie aan hem zijn toegezonden en die na verloop van drie (3) maanden na het beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave niet door de Wederpartij zijn teruggenomen, dan wel waarvoor DEI van de Wederpartij geen opdracht tot reparatie heeft ontvangen, aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Wederpartij te verrekenen.

8.3 De kosten van retournering van de door DEI aan de Wederpartij geleverde Producten, komen ten laste van de Wederpartij, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van DEI komen. De kosten van de (de)montage van aan de Wederpartij geleverde Producten komen steeds voor haar rekening.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 DEI behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Wederpartij geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Wederpartij ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

9.2 De Wederpartij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden. De Wederpartij is verplicht zich hierbij voorts aan DEI op het eerste verzoek van DEI onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Wederpartij ter zake deze Producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen.

9.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DEI te bewaren. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond opeisbaar.

9.4 DEI is hierbij door de Wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000 (zegge: duizend euro) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door DEI wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij DEI dit de Wederpartij heeft medegedeeld.

9.5 Indien de Wederpartij uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die DEI voor zichzelf doet vormen en houdt de Wederpartij deze voor DEI, totdat aan alle in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen is voldaan.

9.6 De Wederpartij verplicht zich hierbij tegenover DEI om de Producten tegen de risico ́s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

9.7 De Wederpartij is verplicht om DEI onverwijld op de hoogte te stellen, indien: a. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen;
b. de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen;

c. de Wederpartij voornemens is een aangifte tot haar faillissement in te dienen; d. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
e. de Wederpartij in staat van faillissement is gesteld.


Artikel 10 Garantie

10.1 Dit artikel is van toepassing op de geleverde Producten,tenzij separaat afwijkende garantievoorwaarden aan de Wederpartij bekend zijn gemaakt. In dat geval zijn de separaat afwijkende garantievoorwaarden van toepassing op de geleverde Producten.

10.2 Met inachtneming van hetbepaalde in de volgende leden vandit artikel,staat DEI in voor de kwaliteit, de samenstelling, de eigenschappen en de afwezigheid van gebreken van de door haar geleverde Producten gedurende een termijn van 1 (één) jaar, ingaande op de datum van levering door DEI aan de Wederpartij.

10.3 In afwijking van het in artikel 10 lid 2 van de Algemene Voorwaarden bepaalde, verleent DEI aan de Wederpartij op van derden (leveranciers van DEI) betrokken (onderdelen van) producten niet meer garantie dan aan DEI door de desbetreffende leverancier werd gegeven.

10.4 DEI garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde Producten toegepaste grondstoffen en/of materialen. Evenmin garandeert DEI, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij hen wenst te bestemmen, ongeacht of de Wederpartij dit doel aan DEI kenbaar heeft gemaakt.

10.5 De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte Producten.

10.6 De garantie vervalt indien de Wederpartij gedurende de in lid 2 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten, zonder de voorafgaande toestemming van DEI.

10.7 De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

-ondeskundige behandeling;
-ondeskundige toepassing;
-het nalaten van deugdelijk onderhoud;
-het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 DEI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Wederpartij of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst, verlies van data of gereedschap), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van DEI. In het bijzonder is DEI niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade die het gevolg is van of toe te rekenen is aan enig handelen van de Wederpartij, zijn personeel of derden. Tevens aanvaardt DEI geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de Wederpartij, zijn personeel of derden wijzigingen of reparaties hebben verricht ten aanzien van de Producten of indien zij de Producten hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze geschikt zijn zoals volgt uit de betreffende gebruikershandleiding.

11.2 Mocht DEI evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van DEI voor door de Wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkomingen en gebreken van de Producten en/of Services gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van DEI in het betreffende geval uitkeert aan DEI. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot een bedrag van éénmaal de factuurwaarde zoals vermeld in de overeenkomst waarmee het schadegeval verband houdt.

11.3 DEI is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die DEI afneemt bij derden en welke DEI vervolgens levert aan de Wederpartij. Enkel in het geval en voor zover DEI in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Wederpartij al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade. DEI is echter niet verplicht dergelijke schade (trachten) te verhalen.

11.4 DEI is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die DEI- producten wederverkoopt of distribueert.

11.5 In het geval dat de Wederpartij een vordering met betrekking tot dit artikel 11 meent te hebben, dan zal de Wederpartij dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) jaar na de laatste factuurdatum van de betreffende overeenkomst, schriftelijk kenbaar maken aan DEI, bij gebreke waarvan de Wederpartij haar recht om de vordering in te dienen zal hebben verwerkt.


Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van DEI onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij DEI, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van één of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

12.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel, is DEI naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de overmachtsituatie wordt getroffen, te ontbinden zonder dat DEI gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien de Wederpartij DEI daartoe schriftelijk aanmaant, is DEI gehouden zich binnen vijftien (15) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.


Artikel 13 Beëindiging

13.1 De overeenkomst tussen Partijen eindigt van rechtswege zodra deze is uitgevoerd.

13.2 De overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door DEI, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 1. zodra de Wederpartij onderwerp is van een faillissementsaanvraag, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht;

 2. overmacht zoals bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;

  (in het geval de Wederpartij een rechtspersoon is) zodra de zeggenschap in de Wederpartij op welke manier dan ook direct of indirect overgaat op een derde partij.

  13.3 Bij het einde van de overeenkomst worden alle vorderingen van DEI op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

  13.4 In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die DEI heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.  

13.5 In het geval DEI Services verleent aan de Wederpartij, dan is DEI gerechtigd op ieder gewenst moment de opdracht terug te geven aan de Wederpartij, eventueel onder restitutie van betaalde voorschotten.

13.6 In het geval dat de overeenkomst (voortijdig) wordt beëindigd, zullen Partijen gebonden blijven aan die bepalingen uit de Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn ook na beëindiging van de overeenkomst te blijven gelden.


  Artikel 14 Vrijwaring

  De Wederpartij vrijwaart DEI, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van DEI afkomstige producten en/of verleende Services.


  Artikel 15 Zekerheidsstelling

  15.1 De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Wederpartij bestelde Producten bij vooruitbetaling aan DEI te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door DEI geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door DEI gewenste vorm.

  15.2 Zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 15 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van DEI, al hetgeen de Wederpartij aan DEI uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is DEI gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.


  Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen

  16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DEI of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

  16.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo ́s en andere informatie en materiaal van DEI openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.

  16.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één (1) van de in artikel 16 neergelegde verboden en/of opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan DEI een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt/zij hiermee in gebreke blijft.

  16.4 De Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door de Wederpartij aan DEI van materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of enige andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking of installatie. De Wederpartij vrijwaart DEI tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden.


  Artikel 17 Geheimhouding

  17.1 Het is de Wederpartij verboden om van DEI verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken.

  17.2 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door werknemers van de Wederpartij.

  17.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde ge- heimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan DEI een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro).

  17.4 De verplichtingen zoals vervat in dit artikel blijven onverminderd voortbestaan nadat de overeenkomst tussen Partijen is beëindigd.

  17.5 In afwijking van het bepaalde in dit artikel mag de Wederpartij de verkregen informatie openbaar maken indien en voor zover:

   1. Dit vereist is bij wet of enige effectenbeurs of toezichthoudend of overheidsorgaan, na voorafgaand overleg met DEI;

   2. Zij het noodzakelijk acht deze informatie openbaar te maken aan haar professionele adviseurs, accountants en bankiers, mits zij dit doet op vertrouwelijke basis;

   3. De informatie in het publieke domein is gekomen, voor zover dit niet het gevolg is van enig handelen van de Wederpartij;

   4. Dit gebeurt in het kader van een gerechtelijke procedure, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door de Wederpartij, na voorafgaand overleg met DEI.


  Artikel 18 Privacy gegevensbescherming

  18.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan DEI haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van DEI. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor DEI en worden niet aan derden verstrekt, tenzij DEI hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

  18.2 Voorzover DEI de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet DEI dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.


  Artikel 19 Cessie

  19.1 Het is de Wederpartij, behalve wanneer de voorafgaande schriftelijke toestemming van DEI is verkregen, niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

  19.2 DEI kan rechten of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan derden.


  Artikel 20 Anti-ronselbeding

  20.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan werknemers van DEI in dienst te nemen of rechtstreeks te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEI. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete aan DEI verschuldigd van EUR 45.000 (zegge: vijfenveertigduizend euro) per overtreding.

  20.2 Vorenbedoeld beding eindigt één jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen Partijen.


  Artikel 21 Conversiebepaling

  Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


  Artikel 22 Forumkeuze

  22.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  22.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DEI statutair gevestigd is, tenzij DEI de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

  22.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Partijen.


  Hier kunt u bovenstaande tekst als PDF downloaden.